Patlıcan Mevzuunun Siyasi Tarihi

Bugün, Yılmaz Özdil Sözcü’deki köşe yazısında “Patlıcan” başlıklı bir yazı yazmış.

Milletçe bayılırız patlıcana.
Türlü çeşit yemeği olur.
Lezzet şölenidir.
Yazarken bile insanın ağzı sulanıyor.
Parmaklarını yersin.
Ama, parmaklarını yediğinle kalırsın.
Vücuduna zerre faydası olmaz.
Besin değeri fakirdir.
Vitamini sıfıra yakındır.
Üstelik…
Çocuklara asla tavsiye edilmez.
Çünkü, nikotin içerir.
Uyuşturur.
*
Oruçlu oruçlu canınızı çektirmek istemem ama, koalisyon pazarlıkları patlıcan’dır.
*
Akp mesela…
Seçim sandıkları açıldı.
İmambayıldı!
*
Chp’yle Mhp, musakkacı.
Vay efendim, imambayıldı’da kıyma yokmuş, bu iş zeytinyağlı olmazmış, hükümet dediğin hiç olmazsa karnıyarık olmalıymış filan.
*
Hdp, oturtma.
Oslo’da oturttu.
İmralı’da oturttu.
Kandil’de oturttu.
7 haziranda oturttu.
*
Barajın altında kalan Bbp’yle Saadet partisi sitem ediyor haliyle… Onunki can da, benimki patlıcan mı?
*
Akp iktidar olur, şak şak şak alkışlar.
CHP koalisyon kurar, şak şak şak.
Hdp barajı geçer, şak şak şak.
Mhp hükümet ortağı olur, şak şak şak.
Nedir bu yalakaların hali?
Şakşuka.
*
Hükümeti siz kurun, biz dışardan destekleyelim. Rica ederim, siz kurun, biz dışardan destekleyelim. İstirham ederim, siz başbakan olun. Arz-ı hürmet ederim, siz önden buyrun.
Bu nezaket olsa olsa…
Alinazik değil midir?
*
Ve, onca rezalete rağmen, Deniz Baykal’ı tıpış tıpış ayağına getirten saraydaki zat-ı şahane, eminim memnundur… Hünkarbeğendi’dir.
*
Bu topraklarda hıyar’dan sonra en bol yetişen sebzedir patlıcan.
Tek pürüzü vardır.
İnsana ver, iştahla yer.
Hayvanın önüne koy, ağzına sürmez.

Patlıcan Türk siyaset hayatını tanımlarken farklı yazarlar tarafından kullanılmıştır. Örneğin, Türk edebiyatının en muzip kişilerinden Refik Halit Karay 1921 yılında kaleme aldığı “Patlıcan Meselesi” adlı yazısında çok güzel dokundurmalar yapar. 

PATLICAN MESELESİ

İlmimle, irfanımla mütenasip işte bir mesele!

Ben hadşinas bir muharririm; tııtup da şimdi size pek zorlu, pek çetin, pek yüksek birtakım siyasi meseleleri bahis mevzuu yapmaya katiyen cesaret edemem. Böyle ciddi müşkül ve mühimmesail ne haddime?… Onları, öykülerini ehline bırakalım. Bizim diyarımızda değme muharririn bu tarzda patlıcan ve çam ağacı kabilinden bayağı, adi, kıymetsiz bir makalesine tesadüf ettiniz mi? Asla! O, daima yüksek siyaseti kalemine ram eder, bütün serlevhaları şöyle, heybetli, ehemmiyetli ve şaşaalıdır: 

“Avrupa’nın Son Vaziyeti”, veya “Akdeniz Muvazenesi”, yahut da “Şarkın istikbali”… Yazık ki şu kurak, şu çorak, şu nankör memlekette her gün bu ayarda ve bu kıratta birer birer, inci horoz eline düşmüş gibi, yok yere mahvoluyor; bu kıymetteki siyasi düsturlar iz bırakmadan silinip gidiyor!

Hoş ben sade harici siyasetin değil dahili siyaset bahsinde de kalem oynatamam ki… Dahili işleri kavrayabilmek için memleketi adım adım gezip görmüş, tarihini sahife sahife okumuş, seciye ve ahlakını vilayet vilayet tetkik etmiş, hülasa bu yolda senelerce çalışmış olmak iktiza eder. Bu himmet, bu gayret benim elimden gelir mi? Onu, siyaseti dahiliye bahsini de bırakalım. Bu imkânsızlık, bu inşasızlık, bu ilimsizlikle edebiyat da benim neme? Yakara cümleye bile agâh olamayan şu taş kafamla iktisat bahislerinde işim ne?… Hülasa öyle siyasi, ahlaki, edebi ve mali meseleleri benim kalemim, benim irfanım halledemez, bana çizmeden yukarı çıkmayan meseleler yakışır, mesela, işte “patlıcan meselesi” gibi…

Gelelim patlıcan meselesine:

Fakat patlıcan meselesi deyip de geçmeyiniz; göreceksiniz ki serlevhası dolu, lâkin içi kof bir çok yüksek meselelerden bu mesele daha ehemmiyetli, daha ciddi ve daha hayatidir. Adeta her senenin, alelusul bu mevsimin en canlı, en umumi ve şümullü meselesi, dahili, iktisadi, ahlaki meselesi odur: Patlıcan meselesidir. 

Şayet bu mesele hal ve makul bir karara, bir kanuna rapt edilemeyecek olursa memleket mahvolmaktan bir türlü kurtulamayacak, bize felah, huzur hiçbir zaman müyesser olamayacaktır. Patlıcan meselesi bir meseledir ki belli başlı bir gaile, bir felaket, bir afet, bir kıyamete taalluk eder. Patlıcan meselesi sebebiyet verdiği zarar, ziyan itibariyle zelzeleler, kıtlıklar, hastalıklar, kasırgalar kadar mühimdir, müthiştir, mahuftur. “Çekirge ile Mücadele”,“Emraz-ı Sariye ile Mücadele”, “Veremle Mücadele”, “İçki ile Mücadele” hatta “Tombala ile Mücadele” cemiyetleri oluyor da çekirgeden, frengiden, veremden, içkiden ve tombaladan zararı kat kat fazla olan patlıcana niçin bir tedbir ittihaz edilmez, niye bir de “Patlıcanla Mücadele Cemiyeti” yapılmaz buna aklım ermiyor!

Kumar, kadın, içki gibi patlıcan da bir afettir. Ben patlıcana bakarken, tıpkı güzel ve şuh bir kadına bakarken: “Ah ne nefis, lâkin ne tehlikeli, ne ateş ve ne afet bir mahluk!” dediğim gibi: “Ah ne nefis, lâkin ve tehlikeli, ne ateş ve ne afet bir sebze!” derim. 

Bilmem maksadım anlaşılabildi mi? Vaktaki bahar geçer ilk sıcaklar başlar ve bostanlarda patlıcan fideleri boy atmaya, çiçek açmaya ve meyve dökmeye hazırlanır, gözüm iliştikce, sanki pek güzel, pek şirin, pek haspa bir kız çocuğuna bakıyormuşum gibi kendi kendime: “Büyü bakalım,”derim, “büyü… Bakalım sen de kimleri ve ne hanümanları yakacaksın?” Evet, öyledir, patlıcan bir kundaktır ve kızartması şeklinde de bir afete dönebilir! Her sene İstanbul’da, taşrada, hülasa ahşap evli memleketlerde acaba patlıcanın sebep olduğu hasarın derecesi nedir, hiç hesap edildi mi? İstanbul’un yarısını yakan yangınları, o Vefa, Şehzadebaşı, Aksaray, Beyazıt, Üsküdar ve sair yangınlarını, hele bir düşününüz,hep patlıcan mevsimine tesadüf etmiyor mu?… Meltem,zeytinyağı ve patlıcan bir arada birleştiler mi öyle bir “ittifakı müselles” aktederler ki Almanya ittifakının Avrupa’yı tutuşturup yakması gibi İstanbul’u her sene kül, kömür ederler! Ben patlıcan işportalarına baktıkça: “İşte binlerce kundak!” derim ve satıcılar mahalle içlerinde: “Ne âlâ dolmalık kemer patlıcanları!” nidasıyla gezerken: “Bu derece tehlikeli bir nesneden bu kadar suhuletle, hiçbir kayda tabi tutulmadan satılıyor!” diye kendi kendime sorarım ve kızarım. Barut, dinamit, silah ne ise patlıcan da odur, muzırdır, tehlikelidir! Onun icin bana kalırsa, ya patlıcanın memlekette yetiştirilmesini ve hariçten şehre girmesini men etmelidir veyahut da şöyle bir kararname ile satışını ve sarfını tahdit etmelidir:

Patlıcanın istihlaki hakkında kararnamedir:

Birinci madde:

“Patlıcanın serbest olarak satılması memnudur.”

İkinci madde:

“Patlıcan satacak olan esnaf, müşteriden polisçe musaddak bir kefaletname ve bir vesika talebine mecbur tutulur.”

Üçüncü madde:

“İşbu kefaletnamede müşteri, satın alacağı patlıcandan mütehassıl bilumum zarar ve ziyanı ita ve ifaya hazır bulunduğunu dermeyan edecek ve polis merkumun mutfağında taharriyat yapıp patlıcan kızartmasına baca ve binasının mütehammil olup olmadığını bir vesika ile bildirecektir.

Dördüncü madde:

“İşbu şartlar hilafında patlıcan alan veya satanlar hakkında müebbet kalebentlik cezası verilecektir.”

Beşinci madde:

“Polis müdüriyetinde beşinci şube unvanıyla bir patlıcan şubesi ihdas edilecek- ve bu şubeye merbut memurlar patlıcan mevsiminde mahalleleri devru teftiş ederek kızartma kokusu gelen her haneye duhule, vesika ve kefaletname talebine hakkı olacaktır.”

İşte, belki bu sayede patlıcan meselesi halledilmiş ve memleket de müthiş bir afetten kurtulmuş olabilir.

Patlıcan meselesi, görüyorsunuz, bir hayat, iktisat, siyaset meselesidir ve gazetelerde “mesele” unvanı altında bahsedilen meselelerin hepsinden daha mühim ve daha ciddidir!

19 Ağustos 1921

AKP iktidarı döneminde henüz Osmanlıca dersleri başlamadığı için, eski dildeki bazı kelimelerin karşılıklarını da yazdım. 

Patlıcan konusundaki keyfiyet budur.

Arz ederim.

 

mütenasip: orantılı
hadşinas: haddini bilir
ram etmek: boyun eğdirmek
serlevha: yazıbaşlığı, manşet
agâh: bilgili, haberdâr
şümul: kapsam
felah: kurtuluş, selamet
taalluk etme: ilgisi olma, bağı bulunma
mahuf: korkunç, tehlikeli
vaktaki: ne zaman ki
hanüman: ev, bark, ocak
ittifakı müselles: üçlü anlaşma
tahdit etmek: sınırlamak
istihlak: tüketim
musaddak: onaylanmış
mütehassıl: oluşan, ortaya çıkan
ita ve ifa: ödeme, yerine getirme
dermeyan etmek: ortaya koymak, açıklamak
merkum: adı geçen
taharriyat: aramalar, araştırmalar
mütehammil: dayanan, dayanıklı
hilaf: zıt, karşıt
ihdas etmek: kurmak
merbut: bağlı
duhul: giriş, içeri girme

Can Yücel yazdı, ben tefsir ettim: Kadın Dediğin

Kadın dediğin iyi sevişecek arkadaş. (Adam çok haklı)
Koyun gibi yatmayacak, kımıl kımıl olacak yatakta. (Ölü balıkla geçer mi hayat)
Aklını başından alacak ama, aklını sadece bununla yormayacak. (Hem seni bilecek, hem kendini)
Delireceksin ama delirmen hastalıktan olmayacak. (Abuk sabuk istekleriyle, kaprisleriyle delirtmeyecek)
Uzanıverdi mi yanına boylu boyunca, göğsünde atan kalbinin yerine koyacaksın kendini, ruhunu, herşeyini. (Bundan iyisi, şamda kayısı)
Aşksız yatmayacak yatağa ve sen bunu bileceksin. (Can kurban böylesine)
Kadın gibi kadın olacak kadın dediğin, çıtır çerez niyetine yemediğin. (Hele o ayıcıklı pijamayı giymeyecek arkadaş)
Bir gecelik değil, ömürlük olacak ömürlük. (Zaten ömrüne ömür katar böylesi, ömür törpüsü olanlara inat)
Yıllara rehaveti değil huzuru taşıyacak. (Diyojen gibi elde fenerle arıyoruz)
En seksi leydi olmayı da bilecek, hanım sultan olup sözünü geçirmeyi de. (Kadın olacak, feminen olacak, hanım olacak)
Cıvık konulara takılıp zaman tüketmeyecek, küfretmeyecek. (Yerine göre davranmasını bilecek)
Kadın dediğin ayıp nedir bilecek. (Ayıbın ayıp olmadığı yeri de bilecek)
Sıkboğaz edip seni yalancı durumuna düşürmeyecek.  (Arsız olmayacak)
Seni öyle bir tutacak ki arkadaş, sen bile şaşıracaksın öyle tutulduğuna. (Milli Piyango’da büyük ikramiye çıksa bu kadar sevinmem)
İki lafın başı, her tartışmada ayrılalım tehdidi savurmayacak. (Sabırlı olacak, mantıklı olacak, boşanma modasına uymayacak, yıkıcı değil, yapıcı olacak)
Sabırlı olacak ve asla gururuna dokunmayacak. (eh, sen de adam olup gururunu kıracak şeyler yapmayacaksın)
Tuzu az, şekeri çok gibi limiti olmayan prosedürlerle yemeklerle işi olmayacak. (Sofrada nazlı, vejeteryen, kaprisli de olmayacak. Yemeğin hakkını vererek yemesini de bilecek. Piyazı soğansız, işkembeyi sarımsaksız yemeyecek. Ağzının tadını da bilecek)
Şöyle pastırmalı kurufasülyenin yanına tereyağlı pilavı konduracak şüphesiz. (Her şeyin hakkını verecek arkadaş)
Salatasız oturmayacak yemeğe. (Görgü meselesi)
Temiz olacak herşeyden önce, mesela köfteyi mıncıklarken elleri. (Ya da eve geldiğinde alkol kokan bir kadını öpmeyeceksin. İçerse birlikte içecek)
Yahut pahalı parfümlerin sindiği, boyacı küpü gibi, her öptüğünde bulaşık bir tadın kaldığı bir kadını öpmeyeceksin. 
Buram buram aşka sarılacaksın arkadaş. (Bulduk da sarılmadık mı?)
Buram buram kadın kokacak kadın dediğin. (Usta yine haklı)
Kadın dediğin güzel olacak… Zeki olacak zeki. (Aptalı gerçekten çekilmiyor. Hele aptal olduğunun farkına varamayıp, kendini zeki sananlar…)
Seni bir hamur gibi karmasını da bilecek, o hamura kendini katmasını da… (Bu da tamamen zeki kadın işi)
Paranın güzelliğini bilecek ama ne parasızlığın ezikliğini ne de paranın kudurmuşluğunu yaşayacak. ( Seni 3 kuruşa satmayacak)
Değerlerini bir anlık hevesler uğruna terk etmeyecek. (Nesli tükenen kelaynaklar bile daha fazla sayıda)
Namussuzluğunu, ahlaksızlığını ancak ve ancak seni baştan çıkarırken kullanacak, (Şeytan ayrıntıda gizli. Bu da en önemli ayrıntı)
Yan gözle adam kesmeyecek, başka sevgili edinmeyecek. (Hayatta her şey karşılıklı, karşından beklediğini sen de yapmayacaksın)
Sarışın, renkli gözlü uzun bacaklı, beyaz tenli, ince bilekli dilber filan fasarya… ((Herkesin beğenisi farklı ama önce ruhu güzel olacak)
Kadın dediğin hatun olacak arkadaş, sözüne güvenilir olacak. (Güven zaten kaçınılmaz)
Bileceksin ki konuşulanlar burada kalır, kapıdan çıkmaz bir daha. (sıkı olacak.. önce ağzı)
Ağzı sıkı olacak kadın dediğin. (sırdaşın olacak, sırlarını sana karşı koz olarak kullanmayacak)
Sırrını tutacak ama gününü bekleyip kusmayacak..  (Güvendiğin dağlara kar yağınca acıtıyor fazlasıyla)
Para lazımcılardan, kürkçülerden, cep telefonu manyaklarından, dırdırcılardan, unutkanlıklarını senin üzerine atanlardan, 
Kendi yetersizliğini seni suçlayarak rahatlayanlardan, 
raf süslerinden, tehditkârlardan, kaçaklardan, kıkırdayanlardan, boş bakanlardan olmayacak.  (bu satırların altına imzamı atarım)
Saflığı, cahilliği, aptallığı oynamayacak, 
biraz ukala olabilir ancak sana rol yapmayacak. (masum olup kaşarı oynayan ama özünde hiç bir şey olmayanlar ile kaşar olup masumu oynayanlar da hiç çekilmiyor. Her kör satıcının bir kör alıcısı olduğu unutulmamalı)
Bir şeyi çok isterse ve inançları doğrultusunda yapacak.
En önemlisi kendini sevecek arkadaş, kendini sevmeyen kadından sana ne hayır gelir. (Kendini sevmeyen kadından bırak sevgiliyi, eşi, arkadaş bile olmaz… Sadece içini karartır)
Bir bakarsın ki yıllar sonra bu kadınla ne yatağa sığabiliyorsun, ne toprağa.
Koluna takıp gezmesini de bileceksin gururla, koynuna çekip sevişmesini de şehvetle. (Birlikte sokağa çıkamadığın kadınla yatağa da girmeyeceksin)
Analığını da bilecek, çocuklarından saygı görmeyi de, anaya babaya hürmet etmeyi de.(Sadece kendi ana babasına değil, seninkine de aynı saygıyı gösterecek)
Kadın kadın olacak be, seni sadece sen olduğun için, sensin diye sevecek. 
Parayla pulla, kariyerle, kimin ne dediğiyle, sınırlamayacak. (hele bu bölüm 2 kere 2= 4 kadar kesin, tartışılmaz)
Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen, hem çocuğun olacak, bağrına basacaksın huzurla… 
Bileceksin ki evde ‘O’ kadın tarafından beklenmenin zevkini hiçbir zevk yaşatamaz sana.
Öyle bir kadın işte… (Aslında var böyle kadınlar… Bazen arar da bulamazsın, bazen bulur da kıymetini geç anlarsın, bazen kör yanına gelir, etrafındakini göremezsin)
Nerede öyle kadın , yoktur deme.
Sen de adam olacaksın, seçmesini bileceksin! (Bu da Can Baba’nın en büyük yanılgısı… Erkek seçen değil, seçilen, seçtiğini sanandır)

Maymun Dalaşı

Toplumun alışkanlıkları üzerine güzel bir deney:

Odaya bir merdiven, merdivenin üzerine bir muz koyarlar. Maymun muza ulaşmak için merdivenden her çıkmaya kalkıştığında üstüne yukarıdan su dökülür. Zavallıcık yukarı hiç çıkamaz.

Bir süre sonra odaya bir maymun daha koyarlar, yeni maymunumuz muzu almak için merdivenden çıkmaya kalkıştığında, ilk maymun yukarıdan su döküleceğini bildiği için, yeni gelen maymunu tartaklayarak durdurur.

Bir süre sonra odaya üçüncü bir maymun koyarlar, üçüncü maymun yukarı çıkmaya kalktığında ilk iki maymun onu döverler.

Odaya dördüncü bir maymun konup merdivene çıkmaya kalkıştığında ilk üç maymun onu bayağı bir döverler. İşin ilginç yanı, en çok da üçüncü maymun döver.

Sonra bir şey yaparlar: İlk iki maymunu odadan çıkarırlar. Artık o dayağın niye atıldığını bilen kimse yoktur odada.

Odaya bir maymun daha koyduklarında üçüncü ve dördüncü maymun yeni geleni feci şekilde döver, niçin dövdüklerini ise bilmezler.

İçimdeki Fırtına

7 Nisan Perşembe akşam üzeri… Arabada gidiyorum, radyo açık… Haberlerde ilk duyduğum kelimeler bir anda şok ediverdi… “Ünlü besteci, müzik adamı Melih Kibar bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti“… İnanmak istemedim önce..Sanki bir kaç yerden daha teyit almam gerekiyordu. Eski ortağım Cahit’i aradım hemen… O da şoka giriverdi… “Dönerim sana hemen” dedi ve 5 dakika sonra da döndü. Haber doğruydu.
Melih’in cenazesi 9 Nisan cumartesi günü kaldırıldı. Gidemedim. Adil Gültekin’in stüdyosunda Flormar çekimleri yapıyorduk. İş bitene kadar stüdyodan çıkmam mümkün değildi. Saat altı civarı işimiz bitti. Efkâr vardı içimde. Müşteri temsilcilerimiz Esra ve Müge, sanat yönetmenimiz Zeynep’le birlikte Çiçek Bar’a atıverdik kendimizi…Sakindi Çiçek Bar… Zaten daha yeni başlamıştı güne.. İskender Doğan’ın oğlu gitarıyla şarkılar söylerken biz de rakıları devirmeye başladık. Nokia telefonum elimde, can sıkıntısıyla oynuyordum… Rehberden Melih’in adını buldum… “bir daha sesini duyamayacağım ki dostum” deyip, siliverdim numarasını.. O anda İskender Doğan’ın oğlu şarkısını bitirdi: “Bugün çok büyük bir ustayı toprağa verdik” dedi… “Belki aranızda yakın dostları, onu tanıyanlar vardır… Onu hep beraber analım” diye bir anons yapınca mikrofonu elime aldım. Melih’in bir toplantı sırasında bize anlattığı, daha sonra da Can Dündar’ın Yüzyılın Aşkları belgeselinde yer verdiği öyküsünü anlatmaya başladım

Melih ve Çiğdem, aşklarının ve şöhretlerinin doruklarında gezerlerken, Melih kimya mühendisliği master’ı yapmak için Londra’ya gitmek ister. Çiğdem, kazandığı paranın bir kısmını Melih’e verir. 4 Ekim günü Melih ve babası Sami amca uçağa atlayıp Londra’ya giderler. O gün çok şiddetli bir okyanus fırtınası esmektedir. Melih’in kalacağı evin panjurları şiddetle çarpmakta, ağaçlar uğuldamakta, elektrikler gidip gelmektedir. Melih evdeki odasından koridora çıkar, karanlıkta bir cisme çarpar. Bu koridora konmuş duvar tipi bir piyanodur. Piyanoda o anki duygularını yansıtan melodiyi çalmaya başlar. Sonra odasına gider, bavulundaki kayıt cihazını alır ve aynı parçayı kasete kaydeder. Ertesi gün de, Türkiye’ye dönecek olan Sami amcaya, Çiğdem’e ulaştırılmak üzere kasedi verir.

Çiğdem, hangi koşullar ve duygular altında bestelendiğini bilmediği melodiyi dinler ve söz yazmaya başlar :

gün ağarırken, tek başıma oturmuşsam
henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam
sen yoksan yine, bense yorgun ve yalnızsam
hele bir de, bir de canım hasretine kapılmışsam
ve gözümde tütüyorsan buram buram

işte o an bir fırtına kopar
sanki o an yer yerinden oynar
hoyrat bir rüzgar eserken,
sallanan gemi misali
sallanır durur içimde dünya

son ışıkları sönüyorsa sokakların
yeni bir gün giriyorsa penceremden yavaş yavaş
sen yoksan yine, bense suskun ve bitkinsem
hele bir de bir kadehin gölgesine sığınmışsam
ve yılların hesabını şaşırmışsam

işte o an bir fırtına kopar
sanki o an yer yerinden oynar
külrengi bir akşam vakti
kaybolan renkler gibi
kaybolur gider gözümde dünya

işte o an bir fırtına kopar
sanki o an yer yerinden oynar
bir koca çınar dalından
savrulan yaprak misali
savrulur gider güzelim dünya

Sonra bu sözleri bir mektupla Melih’e ulaştırır. İki sevgili, binlerce kilometre uzakta aynı anda, aynı duyguları yaşamıştır.

Ben bu hikayenin sonunu anlatırken, boğazımdan hıçkırıklar yükseliyordu. Bir an dönüp Çiçek Bar’ın müdavimlerine baktım… Herkes ağlıyordu…

Kaz uçuşunun sırrı

“Gelecek sonbaharda, ‘V’ oluşturarak kış mevsimi için güneye giden kazları gördüğünüzde, o şekilde uçmalarının nedenini düşünebilirsiniz; bilim bunu keşfetmiştir: Her kuş, kanatlannı çırparken, kendini izleyen kuşu yükselten bir güç yaratır.

Tüm sürü ‘V‘ şeklinde uçarak, kuşların ayrı ayrı uçacağı duruma göre % 71 daha hızlı uçar. Ortak bir yön ve birlik duygusunu paylaşan kişiler hedeflerine daha çabuk ve kolay ulaşabilirler, çünkü birbirlerinin kaldırma kuvveti üzerinde yükselmektedir. Bir kaz bu grubun dışına çıkarsa, yalnız yol almanın sürtünme kuvvetini hemen hisseder ve öndeki kuşların kaldırma kuvvetinden yararlanmak için hızlıca oluşuma döner. Kazlar gibi biz de aynı doğrultuya yöneldiğimiz kişilerle birlik olup en uygun grubu yaratırsak -ayrıca, onların yardımına açık ve yardım etmeye istekli olursak- başarı olasılığımız artar. Öncü kaz yorulduğunda yerini başka bir kaza bırakarak gruba geri katılır. Zorlu işlerde nöbetleşe çalışmak yararlıdır. Kazlar gibi insanlar da birbirine bağımlıdır. Arkadaki kazlar hızlarını yüksek tutmaları için öndekilere seslenerek onları yüreklendirir. Bizim de arkadan seslenmemizin yüreklendirme niteliğinde olması gerekir; başka bir şey değil…

Son olarak, bir kaz hastalanır ya da insanların tüfekleriyle vurulup oluşumdan çıkıp yere düşerse, iki kaz daha ayrılır, yanına gelir, yardım ve koruma sağlar. Düşen kaz yeniden uçabilene ya da ölene dek yanında kalırlar. Ancak o zaman tek başlanna uçmaya başlar ya da başka bir gruba katılırlar. Biz de kazların duygu ve anlayışına sahip olursak, hem güçlü olduğumuz zamanlar hem kara günlerde birbirimize destek olabiliriz.”


Milton Olson

Ben Aşkı Teyzemden Öğrendim

Teyze dediğime bakmayın, aslında annemin teyzesidir Necla Teyze… Annemle yaşıt olduğu için teyze demeye dilimiz alışmış. Anneannem, Selanik müdd-i umumisi Halil Kamil beyle Ayşe Hanım’ın kızları… Balkan savaşı ve mübadele yıllarında Selanik’ten Osmanlı topraklarına göçe tabi tutuluyorlar. Seride teyze ve anneannem Behire henüz küçükler. 1905 doğumlu anneannem 7 yaşında, Seride teyze ise birkaç yaş daha büyük… Önce Edirne’de kalıyorlar birkaç yıl… Orada Suat dayı doğuyor. Ayşe hanımın ölümü üzerine büyük dedem Halil Kamil Bey, Pakize Hanım’la ikinci evliliğini yapıyor. Ondan da Arslan Dayım ve Necla Teyzem doğuyor.

Sonra İstanbul’a göç ediyorlar. O sırada anneannem gelinlik kız olmuş. Anneannemi gümrükçü Püfpüf Nuri Bey ile Fatma Hanım’ın oğulları, postanede tefrik memuru olarak çalışan Yusuf Edip’le baş göz ediyorlar. Anneannemin kayınpederine Püfpüf lakabının verilmesi titizliğinden… Resimlerini görmüştüm… Bıyıklarının ucu kıvrık, Fransız monşer edalı, kruvaze ceketler giyen, aslan gibi yakışıklı bir adam… Ceketinin vatkalı omuzlarına toz kondukça, döner üflermiş… Bunu da sıkça yapınca, adı Püfpüf Nuri bey olarak kalmış…

Anneannem, evlilikten kısa bir süre sonra anneme hamile kaldığında, Pakize Hanım da Necla teyzeme hamile kalıvermiş… Araları pek bir kısadır… Annemle neredeyse birlikte büyüdükleri için biz ona Teyze derdik…

Teyzem hep güzel bir kadındı… Doğal sarışın, mavi gözlü… Tam can yakan cinsten… Mahallenin bütün gençleri ona abayı yakarmış… Hele bir tanesi, nahiye müdürünün oğlu Turgut ciddi sevdalanmış. Teyzemin verdiği siyah beyaz fotoğrafı koynunda saklar, yalnız kaldığı her an çıkarıp ona bakar, saatlerce hayranlıkla seyredermiş. Teyzem henüz 14 yaşında, Turgut da Karagümrük Fethiyespor’da top peşinde olduğu için evliliklerine izin verilmemiş…

Sonra esmer yakışıklı bir genç girmiş teyzemin hayatına. Adı Nedim. Demiryollarında hareket memuru. İşi gücü olduğu için aileye damat olarak kabul etmişler Nedim Enişte’yi… Tayinle bir çok yere gitmişler, istasyon istasyon dolaşmışlar… 1950-68 yıllarnı arasında teyzemin bir çok hamileliği, yaşayan 5 de çocuğu olmuş. Üç kız, iki de erkek… Anne güzel, baba da çok yakışıklı olunca taşbebek gibi kızlar, sırım gibi oğlanlar doğuvermiş…

Biz 1969-70 gibi bir yılda yeniden karşılaştık teyzemlerle.. Kazlıçeşme tren istasyonun hareket baş memuru olmuştu Nedim Enişte… Oradaki bir lojmana taşınmışlardı. Kızların en büyüğü Nedret, ticaret lisesini bitirmiş, bir büroda muhasebeci olarak çalışmaya başlamıştı. Necdet ağabey İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde öğrenciydi… Bir su damlası duruluğundaki Neşet ve Nilgün henüz 15-16 yaşlarındaydılar. Aybars ise yeni doğmuş bir bebekti…

Aile bağları yeniden kurulunca, biz teyzemlerle sıkça gidip gelmeye başladık. Bu arada Nedret, çalışmaya başladığı bürodaki müdürüne aşık oluverdi. Kendinden 25-30 yaş büyük Sıtkı Bey, bir evlilik yapmış, çoluk çocuk sahibiydi. Gönül ferman dinlemedi, aşka saygı duyan teyzem de karşı gelmedi ve nişanlayıverdiler 20 yaşında Nedret’i… Sonra da evlendirdiler.. Ama birkaç yıl sonra, bebekleri henüz küçücükken Sıtkı bey bir kalp kriziyle gidiverdi…

Bu arada 1970 gibi bir tarihte, teyzemleri Çiftehavuzlar’a taşıyıverdik… Kızlar gün geçtikçe daha da dikkat çekici hale geliyorlardı, artık Kazlıçeşme’de oturamazlardı.

Bu arada Neşet, Yalçın isimli bir delikanlıya kalbini kaptırıverdi. O da çok yakışıklı bir gençti. 1971’i 72’ye bağlayan gece nişanlanıverdiler. 29 Şubat 1972 günü de evleneceklerdi. “Aşkımız hiç eskimesin diye biz 4 yılda bir kutlayacağız, o yüzden bugünü seçtik” diyorlardı. Kapağında ikisinin siyah beyaz resimlerinin yer aldığı bir davetiye yaptırmışlardı… “Evlenmek mecburiyetindeyiz” yazıyordu kapakta, içini açınca da “çünkü birbirimizi çok seviyoruz” diye devam ediyordu…

Göztepe İkinci Orta Sokak’ta küçük bir ev tutmuşlardı… Keyifle dayayıp döşüyorlardı… Nikaha birkaç gün kala, perdeciyi beklerken, eve dönüşleri gecikince Nedim Enişte çok sinirlenmiş. Yalçın ve Neşet’i evden kovmuş… “Zaten birkaç gün sonra evleniyoruz, biz de gider evimizde kalırız” demiş genç sevgililer ve gitmişler.

28 Şubat gecesi yattığım yerde annem uyandırdı beni… “Kalk” dedi… “Neşet’le Yalçın ölmüşler”… Yerimden fırlayarak uyandım…

Nikâhtan önceki gece Neşet küvete girmiş yıkanırken, Yalçın da aynanın karşısında traş oluyormuş. Şofbenin bağlı olduğu kör bacadan geri dönen karbonmonoksit gazının zehrini hissetmemişler bile. Neşet oturmalı küvette, elinde duş başlığıyla kalakalmış… Yalçınsa yüzünün bir kısmı sabunlu, aynanın karşısında… Yerde…

Teyzem cevval kadındı… O gece “ senin yüzünden oldu” deyip, enişteyi evden kovmuş. Sabaha kadar ailede görev paylaşımı yapıldı. Bir kısmımız ertesi gün yapılacak nikah töreni öncesi gelecek konuklara durumu anlatmak üzere Kadıköy Evlendirme Dairesi’ne gittik. Nikah memurlarına durumu anlattık.

Onlar ruhen ve bedenen zaten karı koca olmuşlardı, bari öbür dünyada yanyana yatsınlar” diyen teyzemse, acısını yüreğine gömüp, kabristanda yer bulma işini üstlenmişti.

Hafızalar zorlandığında, annemin ve teyzemin mahalle arkadaşları, nahiye müdürünün büyük oğlu Adnan gelmiş akıllarına. Adnan, o zaman Mezarlıklar Müdürü… Yıllar sonra teyzemi, bu kadar acılı bir durumda gören Adnan, hemen teyzemi makamına almış, oturtmuş, işlemleri hallederken, sohbet etmeye başlamışlar.. Teyzem Adnan’a kardeşi Turgut’u soruvermiş… “Şimdi ne yapıyor Turgut?” diye… “O da buraya gelmek üzere” diye yanıt vermiş Adnan… “Birlikte bir yere gidecektik”…

O sırada kapı açılmış ve içeri Turgut girivermiş… Türk filmi gibi bir sürpriz… Önce teyzem orada bulunma sebebini gözyaşları içerisinde anlatmış… Sonra ilk aşkına dönüp sormuş : “Sen ne yaptın Turgut, evlendin mi, çoluk, çocuk var mı?…

Turgut, elini cüzdanına atıp, teyzemin ona 14 yaşındayken verdiği resmi çıkarmış… “Senden sonra kimseyi sevemedim ki sultanım” diyerek…

O gün, soğuk 29 Şubat günü Kadıköy Evlendirme Dairesi’ne gelenler hayatlarının şokunu yaşadılar… Nikah saati geldiğinde salonda bekleşen konuklar, nikah memurunu görünce ayağa kalkmışlardı.. Eline mikrofonu alan nikah memuru “Ben bu nikahi kıyamayacağım çünkü ikisini de kaybettik” derken, gözyaşları içerisindeydi… Kadıköy Evlendirme dairesine nikah kıyafetiyle gelenler, oradan çıkıp Karacaahmet’teki cenaze törenine katıldılar.

Kısa bir süre sonra teyzem Nedim Enişte’den boşandı ve Turgut ağabeyle evlendi. Bir gün olsun, biz Turgut ağabey’in ağzından “Neclacım, canım, sultanım” dışında bir kelime duymadık…

Teyzemin çilesi bitmemişti üstelik… Necdet ağabey Polatlı Topçu Okulu’nda yedeksubay olarak görev yaparken, orada tanıştığı bir kıza gönül vermişti. Askerliği bitince o kızla evlendi… Bir oğlu bir kızı oldu o evlilikten ama mutsuzdu… Kendi de karısı da… Necdet ağabey, alkole sığındı her geçen gün… Karısı da yalnızlıkla başedemiyordu. Bir gün Üsküdar iskelesinin yanından kendini Boğazın sularına bırakıvermiş… Olayı görüp yetişenler denizden çıkarana kadar ölmüş bile… Teyzem torunlarına annelik de etmeye başlamıştı. Bu arada daha da fazla içmeye başlayan Necdet ağabey, ağır alkollü olarak döndüğü Üsküdar’daki evinin merdivenlerini tırmanırken, elektrikler kesilivermiş ve ayağı basamaklara takılıp aşağıya yuvarlanmış… Beyin kanamasından orada, genç yaşta ölüverdi Necdet ağabey…

Hem annesiz, hem de babasız kalan torunlarını büyütebilmek için çırpındı teyzem… Evini sattı, şehir değiştirdi, daha küçük yaşamlar yaşamaya başladılar… Turgut ağabey teyzeme hep “sultanım” dedi, teyzem de ikinci evliliğinde bulduğu mutluluğu, onca acıya rağmen hiç göz ardı etmedi…

Teyzem iki yıl önce öldü… Turgut ağabey ise yaşıyor… Eminim ki, onlar bu sevginin devamını başka bir boyutta mutlaka yaşayacaklar…

Bense, aşkı da, acı çekmeyi de teyzemden öğrendim…

Not : Bu öyküdeki kişiler, yerler ve olaylar tamamen gerçektir.

1 Nisan’da Oltaya Gelmeyin

Bugün 1 Nisan. Bizim millet yine aslını bilmeden, kulaktan dolma bilgilerle 1 Nisan şakası yapacak. Okullarda öğrenciler birbirlerine ergen şakaları, radyolarda programcılar aynı tür esprileri bininci kez ısıtarak telefon şakaları yapacaklar. Facebook’ta birbirini kandırmaca geyikleri dönecek.

Oysa işin kökeni çok farklı. 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa’da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart‘tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles’in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan’da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan Aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan’a “aptallar günü” adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.

Nisan1

Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür , inanç ve dillerde efsaneler bulunmaktadır.

  • Fransa (Poisson d’avril – Nisan Balığı) : 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere  “Nisan Balığı” adı verilir
  • İngiltere – April Fools’ Day – Nisan Aptallar Günü
  • İskoçya – Gowk veya Cuckoo günü

Nisan 1 veya Nisan Balığı, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan’da kutlanan Fous (deliler) bayramıdır. Antik Roma’da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan’da ise bu bayram 31 Mart’ta Holi adıyla kutlanmaktadır.

Siz işin aslını bilin, sizi cahil deli yerine koymalarına izin vermeyin.

Babamın Hayat Felsefesi

Babam öleli 17 yıl oldu. Evdeki arşivi temizlerken, çok ilginç notlara, yazılara rastlıyorum. Bu da onlardan biri. Adı Hayat Felsefesi. Yazarı kimdir bilmiyorum, babama ait olmadığını sanıyorum. İnternette arattım, kaynak bulamadım… Ama içindeki düstura da babamın tıpatıp uyduğunu biliyorum. Babam Tekirdağ doğumlu. İlk işe başladığı yer de Tekirdağ Şarap Fabrikası… Bu yazının görselinin de babama uyması lazımdı…
 —

Hayat Felsefesi

Her akşam içki içtim keyfimden, kederimden
Bazen dostlara sundum, bazen dostlar elinden
Ne öksüzü ağlattım, ne masumu inlettim
Ne ırza, namusa, ne de kitaba küfrettim.
Kararımı aşmadım, içki haram demedim
Bile bile kimsenin hakkını da yemedim
Bir parça neşe buldum, biraz efkâr dağıttım
Hem biraz hayal kurdum, hem kendimi avuttum
Karaborsa yapmadım, hileli yola sapmadım
Yüzüne dost görünüp de, arkasından atmadım
Kuluna köle oldum, kuluna kul olmadım
Kaldım ayak altında, gene de pul olmadım

Günahlarımı saydım, sevabı kaybetmedim
Her naneyi yeyip de, cenneti düşlemedim
Evet Hoca Efendi, işte böyle vaziyet
Benim için üzülme, kendin için dua et

 

 

 

 

Watch Full Movie Online And Download La La Land (2016)

Watch Full Movie La La Land (2016), Free Download Full Movie La La Land (2016) Online , La La Land (2016) English Subtitles , Free Streaming Movie La La Land (2016).

Watch movie online La La Land (2016) Free Online Streaming and Download HD Quality

Quality: HD
Title : La La Land
Release : 2016-09-12.
Language : English.
Runtime : 128 min.
Genre : Comedy, Drama, Music, Romance.
Stars : Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Rosemarie DeWitt, J.K. Simmons, Finn Wittrock.

Mia, an aspiring actress, serves lattes to movie stars in between auditions and Sebastian, a jazz musician, scrapes by playing cocktail party gigs in dingy bars, but as success mounts they are faced with decisions that begin to fray the fragile fabric of their love affair, and the dreams they worked so hard to maintain in each other threaten to rip them apart.

Incoming search term :

La La Land
La La Land English Subtitles
Watch La La Land
Watch La La Land English Subtitles
Watch Movie La La Land
Watch Movie La La Land English Subtitles
Watch Movie Online La La Land
Watch Movie Online La La Land English Subtitles
Watch Full Movie La La Land
Watch Full Movie La La Land English Subtitles
Watch Full Movie Online La La Land
Watch Full Movie Online La La Land English Subtitles
Streaming La La Land
Streaming La La Land English Subtitles
Streaming Movie La La Land
Streaming Movie La La Land English Subtitles
Streaming Online La La Land
Streaming Online La La Land English Subtitles
Streaming Full Movie La La Land
Streaming Full Movie La La Land English Subtitles
Streaming Full Movie Online La La Land
Streaming Full Movie Online La La Land English Subtitles
Download La La Land
Download La La Land English Subtitles
Download Movie La La Land
Download Movie La La Land English Subtitles
Download Movie Online La La Land
Download Movie Online La La Land English Subtitles
Download Full Movie La La Land
Download Full Movie La La Land English Subtitles
Download Full Movie Online La La Land
Download Full Movie Online La La Land English Subtitles

Tanrı Neden Doçent Olamadı?

1. Tek bir orijinal yayını vardı.
2. İngilizce değildi.
3. Yayında hiçbir referans yoktu.
4. Yayını hakemli bir dergide yayınlanmamıştı.
5. Yayının ona ait olduğundan şüphe edenler bile bulunmaktadır.
6. Dünyayı yaratmış olabilir, fakat o zamandan beri ne yaptı?
7. Elde ettiği sonuçları bilim dünyası ondan bağımsız tekrarlamada zorlandı. Koyunlar çabuk yaşlanıp öldüler.
8. İnsanları deney malzemesi olarak kullanma konusunda etik komisyonundan izin almadı. Malpraktis yasası ise umurunda bile değildi.
9. Deneylerinden biri iyi sonuç vermeyince, deneye katılanları suda boğdu.
10. Derse hiç gelmedi. Sadece öğrencilerine gönderdiği kitaplarını okumalarını söyledi.
11. Bazı rivayetlere göre kendi oğluna ders verdirdi.
12. İlk iki öğrencisini, çok fazla öğrendiler diye okuldan attı.
13. Öğrencilerinin çoğu sınavlarından geçemedi.
14. Kendisiyle görüşülebilecek saatler düzensizdi ve görüşmeleri için genellikle dağ başında randevu veriyordu.

Watch Full Movie Streaming And Download Keanu (2016) subtitle english

cialis online coupon cialis online generic cialis usa daily cialis dose cocaine viagra alcohol viagra headache remedy viagra dosage amounts order cialis online cialis dosage options buy cialis usa cocaine viagra overdose order cialis usa 20 mg cialis viagra 20 mg viagra user reviews 60 mg viagra viagra dosage time levitra 20mg buy levitra pill picture viagra compare cost viagra 25mg online viagra prices australia generic viagra doses generic viagra cheap levitra professional viagra 100mg tablets buy uk viagra levitra online prescription cheap levitra professional viagra 007 pills daily viagra dose viagra online buy viagra 50 mg viagra 50mg online best prices viagra best cialis prices viagra pill cutter cialis generic canada daily cialis online viagra cheap online viagra online buy cialis 10mg review viagra coupon online generic levitra reviews levitra 40 mg generic levitra soft buy brand viagra viagra drug interactions cialis softabs generic viagra dosage pfizer levitra generic cost cialis drug interactions cialis 5mg online levitra 40mg cheap vardenafil levitra online levitra 50 mg discount online viagra levitra tab 20mg cocaine viagra alcohol viagra 600 mg cialis overdose levitra reviews viagra pill viagra 007 review levitra online usa viagra like drugs buy viagra sale viagra blue pill australian viagra online uk viagra prices cialis 5 mg fda generic cialis cialis generic availability cialis 40 mg viagra cheap uk viagra purchase name brand cialis levitra brand best online viagra viagra online prescription viagra jelly reviews viagra 800 mg daily cialis reviews viagra 400 mg generic viagra pricing cialis dosage strengths purchase generic viagra viagra dosage sizes viagra 25mg online viagra coupon online daily cialis cost levitra 5mg dose levitra 20mg cost cialis tablets 5mg buy viagra locally viagra dosage amounts cialis online cheap levitra mg information levitra generic canada buy viagra online levitra 10mg tablets levitra normal dosage levitra tablets cialis usual dosage buy viagra generic cialis generic name viagra gold reviews cialis tablets 20mg mg viagra cialis overdose cialis recommended dosage generic levitra 60mg levitra normal dosage levitra max dose sildenafil viagra tablets purchase viagra online viagra prices cialis pharmacy reviews levitra dosage 20mg levitra 60 mg levitra 30 mg cialis tab 5mg cialis 5mg generic levitra online paypal cialis cost comparison cialis buy online viagra review viagra type pills cialis 5mg dosage levitra 100 mg uk viagra prices buy brand viagra purchase generic viagra cheap pill viagra cialis online prescription viagra jelly reviews cialis 20mg tab levitra online levitra 40mg pills daily cialis generic levitra levitra online cialis 60mg review cialis 5mg tablet viagra dose viagra 800mg reviews levitra low dose viagra 007 review viagra pill picture viagra medication cialis independent review cialis online pharmacy cialis 5mg tablet levitra 12 mg levitra y alcohol cialis 1 mg cutting levitra pills cialis pharmacy cost viagra 40 mg cialis 30 mg levitra 40mg dose viagra type drugs levitra 5mg reviews levitra ed medication levitra medicine cialis pill picture cialis online discount daily dose cialis levitra overdose daily cialis dosage generic cialis usa generic cialis tabs viagra dosage options cialis jelly reviews cialis black reviews generic cialis viagra levitra medication cialis 90 mg levitra max dosage viagra brand best generic viagra cialis reviews cialis buy online daily viagra pill viagra 60 mg levitra online usa cialis mg sizes viagra reviews cialis user reviews viagra drug cialis normal dosage cialis purchase usa cialis online us cialis 600 mg buy viagra generic medication cialis levitra cost cialis 75 mg viagra online order viagra miller drug viagra buy viagra customer review cialis levitra medication cialis tablets 20mg levitra 10 mg cialis normal dosage levitra 75 mg cialis brand cialis 20 mg viagra dose sizes levitra and alcohol levitra vs generic viagra normal dosage levitra tablets 20mg cialis generic tadalafil cialis online prescription sildenafil viagra tablets viagra drug cialis jelly reviews cialis online reviews cialis generic cost cialis generic reviews viagra generic name cialis yellow pill buy uk viagra viagra levitra generic prices levitra y alcohol viagra 50 mg viagra 700 mg viagra pill costume cialis drug impotence buy cialis online cialis online pharmacy levitra 10mg tablets canada cialis online buy levitra viagra dosage chart discount cialis online levitra vs generic levitra user reviews levitra reviews webmd buy levitra reviews levitra prices levitra 10mg dosage cialis purchase cialis 70 mg cialis 800 reviews buy 5mg cialis viagra online us viagra prices vardenafil levitra reviews levitra dosage viagra online pharmacy cialis order express levitra 12 mg viagra online canada cialis 5mg review prices viagra generic viagra online generic cheap viagra canada cutting pill cialis cialis dosage daily viagra online generic viagra online us cialis tab 5mg viagra generic 100mg generic cialis tabs buy cheap cialis cheap cialis pills levitra generic brands viagra order cialis 10mg reviews levitra k7 pill cialis dosage strengths viagra sale online generic levitra soft levitra 5 mg cut cialis pills cialis generic cost cialis pills beijing levitra 750 mg cialis online generic buy cialis where cialis 20 mg appropriate viagra dose viagra recommended dosage cialis 5mg generic viagra alcohol interaction cialis generic pharmacy levitra brand name levitra online purchase cialis mg sizes viagra pills levitra dosage recommendations cialis prices levitra dosage instructions cialis dosage recommendations viagra generic online viagra generic price cialis 35 mg daily cialis pill cialis maximum dosage cialis 600 mg levitra 20 mg generic viagra 100mg online order viagra cialis pharmacy reviews viagra medication cialis review levitra 40mg pills levitra tabs levitra 100mg pills levitra 30 mg cialis dosage options levitra sales online cutting cialis tablets viagra dosage sizes levitra reviews buy generic viagra canadian drugs cialis levitra dosage daily cialis review viagra brand cutting cialis tablets generic levitra reviews viagra pill cutter daily viagra pill levitra cost viagra review viagra reviews cialis 5mg dosage canadian drugs cialis levitra generic brands dapoxetine generic viagra generic viagra doses usa viagra online 20 viagra pills cut cialis dosage cialis levitra online paypal viagra online viagra gold reviews cialis medicine cialis generic pharmacy cheap viagra canada cialis usual dosage viagra viagra blue pill uk viagra online viagra 100 mg viagra 50mg online levitra weekend pill cialis cost 20mg viagra dosage options levitra tabs cialis tablet cialis online usa viagra 40 mg daily viagra dosage cialis with alcohol viagra colour tablets levitra 20mg pills daily cialis online cialis to buy levitra maximum dosage levitra 60 generic viagra 007 pills viagra online canadian cialis and alcohol viagra generic canada viagra online order getting viagra online cheap viagra generic viagra dose amount cialis buy viagra generic online canada cialis online viagra online prescription cialis 60mg online sildenafil generic viagra cialis y alcohol cialis 35 mg viagra 50mg pills generic buy cialis levitra dosage reviews purchase viagra levitra online purchase generic buy cialis cialis 25mg dose levitra ratings reviews daily dose cialis viagra typical dosage cialis 20mg tab cialis drug interactions cialis 5mg tablets cialis 800 reviews cialis 80 mg viagra online reviews pill cialis soft cheap viagra online viagra online cialis daily pills soft tab viagra viagra 600 mg levitra headache remedy daily cialis dose purchase viagra online buy cialis usa levitra name brand daily levitra dose daily dosage cialis cialis y alcohol viagra buy usa buy cialis pharmacy viagra 60 mg cialis maximum dosage cialis tablets daily cialis generic appropriate viagra dose viagra 800 mg viagra and alcohol viagra soft tablets cut viagra pill viagra canada cheap cheap cialis professional daily dosage cialis levitra effectiveness reviews cialis online discount levitra sales online levitra reviews webmd cialis split pill levitra maximum dosage levitra dosage reviews levitra weekly dose viagra yellow pill buy generic cialis viagra canada cheap viagra generic levitra tablets viagra with alcohol viagra online sales cialis 40 mg buy levitra reviews getting viagra online viagra dosage instructions cialis 10mg reviews cialis drug test viagra dosage information daily levitra dose cialis online coupon buy levitra cialis online kaufen viagra miller drug viagra pill splitter viagra online pharmacy viagra 50mg pills cialis tabs levitra generic viagra yellow pill cialis drug test levitra generic online levitra 10mg dosage levitra 5mg dose viagra soft tabs viagra 200mg dose buy cialis where cialis dosage viagra online sales cialis online canada cialis split pill cutting levitra pills cialis softabs generic viagra dosage recommendations levitra overdose generic levitra cialis comments reviews cialis generic levitra viagra dosage cialis dose viagra soft tabs viagra 200 mg levitra brand name levitra user reviews cialis pills australia viagra 150 mg viagra pill costume buy cheap viagra viagra maximum dosage cialis generic name cialis generic tadalafil viagra dose amount levitra review viagra online canada levitra mg information begining viagra dose canada cialis generic cialis 15 mg levitra 40mg cheap levitra online pharmacy low cost viagra 20 mg cialis viagra order uk cialis 1 mg cialis to buy levitra headache remedy cialis online us levitra review viagra alcohol interaction cialis generic availability cialis cost 20mg levitra 100mg pills viagra order viagra dose sizes cut viagra tablet 10 cialis pills legal online cialis cialis customer review cialis pills australia viagra dose cialis tablets 5mg purchase viagra cheap cialis 20mg viagra 75 mg cialis reviews viagra comments reviews cialis 5mg review cialis online paypal medication cialis levitra 75 mg generic viagra levitra viagra dosage viagra headache remedy viagra gel buy cheap levitra levitra medicine cialis 5mg cost vardenafil levitra reviews pill cialis soft viagra order online levitra cost comparison viagra become generic cialis 80mg review soft tab viagra chinese medicine viagra viagra 150 mg cialis 70 mg levitra dosage cost viagra and alcohol viagra pill splitting cialis online cheap levitra recommended dosage cialis daily pills buy viagra locally cialis purchase levitra 20 mg low dose viagra viagra 100 mg levitra pills viagra generic review fda generic cialis medication viagra discount online viagra viagra 300 mg order viagra cialis 20mg online viagra become generic viagra normal dosage order cialis usa viagra type pills order cialis online cialis 15 mg generic viagra softtabs levitra mg 1 viagra cost levitra generic daily cialis dosage cialis 10mg review levitra 14 mg cutting pill cialis levitra online prescription dapoxetine generic viagra cialis 60 mg order viagra australia cheap cialis professional daily viagra dose cialis medication online levitra viagra dosage levitra pill picture cocaine viagra overdose cialis 100mg pills cialis medication viagra the pill buy viagra viagra overdose buy viagra sale cialis medication online cialis dosage 100mg order viagra online order levitra online levitra generic reviews viagra generic cost viagra cost levitra 750 mg buy internet viagra viagra 100mg cost cheap cialis 20mg cutting pills viagra buy cialis online dosage viagra levitra online canada cialis online canada viagra y alcohol cialis 30 mg low dose viagra cialis cialis dosage information viagra 100mg cost levitra drug interactions cialis online order viagra generic drug viagra typical dosage cialis online reviews cialis gel generic viagra cost levitra brand cialis low dose buy internet viagra cheap pill viagra levitra ratings reviews viagra 20 mg viagra pill picture viagra colour tablets cialis pill picture buy 5mg cialis cialis 60 mg cenforce generic viagra cialis extra dosage levitra and alcohol herbal viagra review viagra online canadian vardenafil generic levitra uk viagra online viagra online reviews generic cialis viagra generic viagra softtabs cialis online purchase generic levitra 60mg cutter pill viagra cialis 100mg pills cialis generic reviews viagra 100mg tablets begining viagra dose viagra purchase uk viagra generic cost viagra gel viagra online usa viagra purchase uk cialis tabs online viagra levitra 20mg buy cialis brand viagra online kaufen cialis cost viagra generic canada cialis 60mg review cialis generic canada viagra 700 mg cialis black reviews viagra drug interactions levitra generic online generic cialis viagra cialis pills viagra generic name cialis 800mg reviews viagra 200 mg cialis medicine viagra online kaufen cialis recommended dosage chinese medicine viagra viagra like drugs viagra 400 mg levitra online pharmacy viagra tablets levitra viagra dosage cialis soft generic viagra order online viagra 200mg dose buy cheap levitra cialis 25mg dose order viagra levitra 14 mg cialis online buy generic cialis daily cialis reviews cialis 80 mg cialis cost cialis customer review cut cialis dosage daily viagra dosage levitra 5mg reviews pfizer drug viagra viagra dosage information viagra cost cialis cheap levitra ed medication cialis medication cialis 90 mg buy viagra online best generic viagra levitra name brand cialis extra dosage levitra reviews 2012 cialis online generic viagra cheap buy cheap cialis viagra pills cut cialis pills buy viagra viagra pill splitting levitra 5 mg levitra generic cost cialis purchase usa cialis 5mg tablets cutter pill viagra viagra generic review cialis pharmacy cost daily cialis pill buy generic viagra cialis 5mg cost viagra soft tablets viagra prices australia viagra dosage levitra dosage cost levitra weekend pill order viagra australia cialis and alcohol cheap cialis usa levitra prices daily cialis cost viagra sale online levitra reviews 2012 cheap cialis usa cialis 800mg reviews viagra buy usa cialis generic usa cutting pills viagra cialis 20mg online levitra max dosage cialis pills cut viagra pill pfizer drug viagra cialis yellow pill generic cialis viagra viagra order uk low cost viagra dosage viagra cut viagra tablet online order viagra viagra tablets viagra generic drug mg viagra 20 viagra pills cialis 5mg online levitra soft tabs daily cialis review levitra dosage recommendations cialis 60mg online generic cialis cialis dosage information viagra dosage recommendations viagra generic price cialis daily tabs levitra online canada levitra soft tabs cialis order express viagra recommended dosage cialis soft generic discount viagra drug cialis online paypal best cialis prices cialis online kaufen viagra 800mg reviews name brand cialis cialis 10 mg cialis with alcohol generic viagra online viagra dosage instructions levitra k7 pill usa viagra online viagra 30 pills viagra dosage time cialis online usa cialis dosage cheap viagra online levitra 100 mg viagra with alcohol generic viagra online generic viagra 100mg cialis dosage 100mg cialis cheap prices viagra generic buy cialis levitra weekly dose cialis tablets cialis generic usa levitra dosage 20mg viagra buy viagra cialis generic vardenafil levitra online levitra generic canada levitra 40 mg cialis dose viagra user reviews cialis 76 mg cialis comments reviews viagra 30 pills levitra 20mg cost medication viagra viagra online usa cialis low dose buy cheap viagra canada cialis generic levitra generic prices australian viagra online cialis 5 mg medicine viagra viagra y alcohol viagra comments reviews viagra generic 100mg viagra 75 mg cialis cost comparison cutting cialis pill 10 cialis pills cialis weekend pill viagra compare cost legal online cialis uk viagra purchase cialis tablet cialis daily tabs viagra dosage discount cialis online cenforce generic viagra cheap viagra generic levitra 20mg pills order viagra online best online viagra generic levitra levitra tablets 20mg buy cialis pharmacy buy cialis pills cialis buy cialis user reviews cheap cialis pills buy cialis pills viagra pill splitter viagra 300 mg levitra recommended dosage cialis 10 mg viagra type drugs viagra maximum dosage levitra 60 generic levitra generic reviews levitra 50 mg cialis 76 mg generic viagra trusted 1 viagra cost levitra buy cialis customer review cialis levitra mg cialis independent review generic cialis herbal viagra review cialis 75 mg viagra cheap online cialis review medicine viagra sildenafil generic viagra viagra the pill levitra 10 mg viagra pill generic viagra cost levitra 40mg dose levitra effectiveness reviews 60 mg viagra levitra dosage instructions viagra buy best prices viagra cialis gel cialis online purchase cialis drug impotence levitra drug interactions viagra dosage pfizer levitra low dose levitra pills cialis weekend pill levitra tab 20mg order levitra online viagra generic availability viagra dosage chart cutting cialis pill generic viagra trusted viagra generic availability viagra generic online viagra discount viagra drug cialis dosage daily cialis single dose vardenafil generic levitra cialis pills beijing cialis online order viagra overdose cialis 80mg review levitra cost comparison levitra 60 mg cialis dosage recommendations cialis prices levitra max dose viagra buy generic viagra pricing cialis single dose

Watch Full Movie Streaming And Download The Darkness (2016) subtitle english

levitra generic prices benicar medication generic viagra generic canada viagra online canada vardenafil levitra online viagra online canadian generic levitra levitra online purchase viagra generic name generic cialis viagra cialis monthly coupon viagra and coupon viagra online sales buy generic cialis cialis medication online generic hyzaar cialis online generic cheap viagra online viagra buy levitra generic cost purchase viagra cialis coupon activation buy viagra sale hyzaar online generic levitra soft cheap viagra generic viagra prices buy levitra viagra online kaufen buy brand viagra benicar generic launch cialis coupon codes order cialis online cordarone coupon accutane medication cost hyzaar generic picture viagra order online viagra coupon online cheap cialis professional cheap cialis 20mg cialis online paypal accutane treatment cost buy internet viagra accutane generic price cialis coupon levitra vs generic online order viagra buy cialis pills benicar coupon levitra cost cialis generic reviews cialis 60mg online viagra buy usa order levitra online benicar brand name cialis online pharmacy daily cialis generic benicar generic mylan buy generic viagra viagra generic 100mg accutane generic canada levitra brand name cialis online coupon accutane cost levitra dosage cost cialis cost 20mg cialis online usa cialis generic pharmacy cialis generic tadalafil best generic viagra daily cialis online generic cialis usa generic hyzaar names cordarone generic name accutane buy online cialis online purchase viagra online olmesartan benicar cost accutane generic name legal online cialis cheap cialis pills uk viagra purchase buy cheap viagra cialis softabs generic olmesartan benicar generic buy cialis pharmacy generic viagra pricing generic viagra 100mg cialis cost comparison hyzaar generic ingredients generic viagra softtabs viagra online pharmacy viagra coupon hyzaar generic reviews levitra 60 generic buy cialis where cialis coupon code viagra online order accutane generic isotretinoin viagra compare cost cialis generic availability levitra online hyzaar cost generic benicar viagra cost benicar coupon 2015 accutane online buy uk viagra benicar online viagra brand cialis online discount viagra generic availability viagra become generic best cialis prices cialis 5mg coupon viagra online us accutane buy benicar generic release benicar generic cost buy levitra reviews viagra order uk cialis purchase usa accutane claravis coupon cordarone viagra online buy generic buy cialis buy viagra locally buy viagra online levitra online paypal cheap levitra professional cialis 5mg online low cost viagra cialis online cheap cialis generic canada discount online viagra dapoxetine generic viagra hyzaar generic cost benicar generic price levitra prices cheap pill viagra cialis buy online generic cialis sildenafil generic viagra canada cialis generic cialis generic hyzaar coupon benicar prices viagra generic review cialis soft generic daily cialis cost cialis online us hyzaar cost generic cialis online order buy cheap levitra viagra 50mg online accutane generic brand accutane online canada levitra coupon code viagra sale online vardenafil generic levitra hyzaar generic equivalent viagra order benicar 20mg generic generic cialis tabs benicar generic brand accutane cost online levitra generic online cenforce generic viagra viagra 25mg online levitra brand discount cialis online cialis brand viagra cheap online viagra online generic order cialis usa buy generic hyzaar levitra online pharmacy best prices viagra usa viagra online levitra cost comparison benicar generic equivalent australian viagra online order viagra online order viagra benicar generic version viagra online prescription prices viagra generic accutane generic alternatives cialis online reviews accutane generic cost generic viagra cost cialis online prescription cheap viagra canada cialis prices cialis to buy generic accutane names levitra generic canada cialis pharmacy cost cialis online canada cialis cost benicar now generic accutane generic claravis benicar generic substitute levitra online usa generic levitra 60mg generic viagra online generic viagra trusted cialis buy hyzaar drug cost buy 5mg cialis uk viagra prices hyzaar buy cheap accutane uk cordarone cost viagra coupon cards benicar generic alternative levitra online prescription buy cheap accutane accutane prescription cost accutane generic viagra coupon canada benicar hct generic hyzaar generic uk viagra online levitra sales online hyzaar generic name cordarone generic cialis cheap buy cialis usa viagra canada cheap buy cialis buy benicar levitra generic brands cialis 5mg generic viagra generic drug cialis online cialis purchase viagra 100mg cost cheap accutane viagra prices australia levitra 20mg cost hyzaar brand benicar cost viagra cheap cialis 5mg cost benicar generic viagra generic viagra generic price generic viagra doses order viagra australia getting viagra online viagra generic online buy accutane cordarone online fda generic cialis 1 viagra cost buy cheap cialis viagra buy viagra generic cialis viagra cialis generic cost hyzaar generic medication levitra 5mg coupon accutane levitra generic reviews cialis generic name accutane generic names hyzaar viagra benicar hct coupon cheap cialis usa hyzaar generic prices claravis accutane cost levitra 20mg buy levitra coupon canada cialis online generic benicar canada cialis cordarone brand name benicar become generic buy cialis online hyzaar medication generic cialis order express name brand cialis generic levitra reviews levitra name brand cialis online kaufen hyzaar brand name benicar benicar coupon program viagra online reviews buy viagra accutane online pharmacy hyzaar generic hydrochlorothiazide online viagra levitra buy viagra generic viagra coupon codes viagra generic cost cialis generic usa levitra 40mg cheap generic viagra viagra coupon code viagra online usa purchase viagra online cialis 20mg online accutane questions online best online viagra viagra purchase uk levitra generic purchase generic viagra levitra online canada benicar generic name

Streaming Movie Colossal (2017)

Backdrop Movie Colossal 2017

Colossal (2017) HD

Director : Nacho Vigalondo.
Writer : Nacho Vigalondo.
Producer : Nicolas Chartier, Zev Foreman, Nahikari Ipiña, Russell Levine, Dominic Rustam.
Release : April 6, 2017
Country : Canada, Spain.
Production Company : Brightlight Pictures, Sayaka Producciones Audiovisuales, Route One Entertainment, Toy Fight Productions, Neon.
Language : English.
Runtime : 110
Genre : Action, Comedy, Drama, Fantasy, Science Fiction.

‘Colossal’ is a movie genre Action, was released in April 6, 2017. Nacho Vigalondo was directed this movie and starring by Anne Hathaway. This movie tell story about A woman discovers that severe catastrophic events are somehow connected to the mental breakdown from which she’s suffering.

Watch Movie Online Colossal (2017)

Do not miss to Watch movie Colossal (2017) Online for free with your family. only 2 step you can Watch or download this movie with high quality video. Come and join us! because very much movie can you watch free streaming.

Watch Movie Online Colossal (2017)

Incoming search term :

Colossal 2017 HD English Full Episodes Download, watch Colossal 2017 movie online now, Watch Colossal 2017 Online Megashare, Colossal 2017 Online Free Megashare, Colossal 2017 English Episode, Colossal 2017 English Full Episodes Free Download, Colossal 2017 live streaming movie, Colossal 2017 English Full Episodes Download, Colossal 2017 Episodes Watch Online, Watch Colossal 2017 Online Free putlocker, Watch Colossal 2017 Online Free megashare, Colossal 2017 Full Episodes Online, streaming Colossal, Colossal 2017 Full Episode, watch full movie Colossal online, watch full Colossal film online, download movie Colossal 2017, Colossal 2017 English Full Episodes Online Free Download, Colossal 2017 HD Full Episodes Online, Colossal 2017 English Episodes Free Watch Online, Watch Colossal 2017 Online Free Viooz, Colossal 2017 For Free Online, watch full film Colossal online, Colossal 2017 Episodes Online, movie Colossal streaming, Colossal 2017 For Free online, download Colossal movie now, Colossal 2017 movie download, Colossal 2017 film, Colossal 2017 Watch Online, Colossal 2017 English Episodes, Colossal film download, Watch Colossal 2017 Online Putlocker, streaming Colossal film, download film Colossal, watch full movie Colossal, film Colossal 2017 online, streaming Colossal movie, Watch Colossal 2017 Online Free, film Colossal 2017 streaming, Watch Colossal 2017 Online Viooz, film Colossal 2017, Watch Colossal 2017 Online Free Putlocker, Colossal 2017 streaming, Colossal 2017 English Full Episodes Watch Online, Colossal 2017 Full Episodes Watch Online, download movie Colossal 2017 now.

Thi mati pestus matius nexus lookent